Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

As feiras de oportunidades

 

Obxecto do procedemento:

A celebración de vendas de carácter multisectorial en condicións máis vantaxosas das habituais e realizadas fóra dos seus respectivos establecementos comerciais, permanentes ou fixos, en lugares do núcleo urbano habilitados ao efecto polo respectivo concello.

Solicitantes:

Os comerciantes ou as súas estruturas asociativas.

Prazo:

Polo menos un mes antes á data de celebración da feira.

Onde presentala:

  • Nos rexistros dos órganos administrativos a que se dirixan
  • Ante calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado
  • Ante calquera órgano administrativo que pertenza ás Comunidades Autónomas
  • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
  • Órganos administrativos que pertenzan a algunha das entidades que forman a Administración Local se se subscribiu o oportuno convenio
  • En calquera oficina de Correos
  • Preferentemente na oficina de Rexistro Central da Xunta de Galicia

Documentación:

1. Relación pormenorizada do número de postos a instalar e dos produtos obxecto da venda.

2. Duración e localización da feira.

3. Comunicación previa ou declaración responsable ao respectivo concello.

4. Informe favorable da Mesa Local do Comercio.

Tramites:

Solicitude do titular polo menos un mes antes da celebración da feira.     

Requisitos:

1. As dúas terceiras partes dos comerciantes participantes deberán exercer a súa actividade no respectivo municipio ou comarca, se o ámbito territorial da feira é comarcal.

2. Ningún dos participantes poderá ocupar máis dunha décima parte da dimensión espacial da feira.

Duración:

1. Máximo tres días

2. Soamente poderá celebrarse unha vez ao ano, preferentemente en período de rebaixas. Excepcionalmente, e previo informe favorable do Observatorio do Comercio de Galicia e da Mesa Local do Comercio, poderá autorizarse pola dirección xeral competente en materia de comercio a celebración dunha segunda feira de oportunidades no período dun ano.

Sancións:

1.Terá a consideración de infracción grave:

Exercer unha actividade comercial sen previa autorización no caso de que esta fose preceptiva, ou sen realizar a comunicación en prazo ao Rexistro Galego de Comercio ou non realizar as comunicacións ou notificacións á Administración comercial exixidas.


2. As infraccións graves serán sancionadas con multa de 1.501 ata 50.000 euros.

Lexislación: