Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Xestión comercial

 


Nesta sección ofrecémoslle unha serie de cadernos e documentos que consideramos interesantes para a xestión da súa peme comercial:
 

Fiscalidade Aborda os impostos que afectan ao colectivo autónomo no desenvolvemento da súa actividade, facendo especial fincapé no IRPF e no IVE.
Merchandising visual Introduce o concepto de merchandising visual como método de promoción no punto de venda, con especial mención a como deseñar un escaparate.
Como facer un estudio de mercado Responde ás dúbidas que normalmente asaltan a un comerciante á hora de elaborar o seu propio estudio de mercado, centrándose nos tipos de estudio, as fases da súa elaboración e as fontes.
Captación, fidelización de clientes Expón técnicas e métodos máis utilizados de captación e fidelización da clientela, así como unha serie de exemplos reais.
Como utilizar Internet para o negocio
Apéndice deseño e rendemento do sitio
Amosa aos comerciantes como poden sacar máis proveito a Internet, máis alá de anunciarse, indicando como manter interactividade cos clientes, chegar a cada canto, etc.
Comunicación y técnicas e venda Entre os principais elementos dunha comunicación empresarial: publicidade, promoción de vendas, marketing directo e comunicación no punto de venda.
Análise competitiva Explicar algunhas técnicas e métodos que poden ser útiles para a análise dos competidores
Vostede é un bo negociador? O folleto ofrece información sobre os conceptos básicos de negociación, o que fai un bo negociador, negociación estilos, tácticas e súa aplicación práctica en reunións con bancos e finanzas para alcanzar.
Como contratar o meu primeiro emprego Describir os pasos para un freelance ou empresa a contratar o seu primeirofuncionario.
Xestionar en tempos de crise O obxectivo do presente manual é dotar aos empresarios do sector do comercio retallista de diferentes estratexias e medidas coas que poder facer fronte e superar con éxito a actual crise económica.
Elaborar a análise DAFO O cuaderno describe o proceso de elaboración e deseño dunha matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas e Oportunidades).
Como valorar un proxecto de investimento Presenta os métodos e ferramentas que permiten analizar un proxecto de investimento ou un novo negocio, en termos de rendibilidade.
Atrae investidores para o teu proxecto Describe o proceso para captar capital de investidores privados –business angels e sociedades de capital risco- que son, como se contacta con eles, que valoran e que demandan dos proxectos que apoian.
Como aplicar o merchandising no establecemento Presenta os beneficios e as características principais do merchandising, así como a forma de aplicalo e rentabilizalo nun pequeno establecemento comercial.
Como elaborar un plan de marketing. Anexo: Plan de marketing 2.0 Ofrece unha visión íntegra do marketing como concepto e como ferramenta de traballo na xestión diaria da empresa
Comunicación e mercadotecnia 2.0 Este manual explica en qué consiste o entorno 2.0 e que cambios, oportunidades e retos supón para a xestión empresarial, especialmente na área da mercadotecnia.
Conceptos básicos de tesouraría O caderno trasmite a importancia da tesouraría e a necesidade de operar planificando os cobros e os pagos, aportando suxerencias que permitan aos empresarios xestionala da mellor maneira posible.
Como xestionar la tesourería Realiza unha aproximación ás tarefas do tesoureiro dunha empresa, principalmente referidas á previsión das saídas e entradas de fondos, así como á selección dos medios que permiten acadar o equilibrio da tesourería.
A que me obriga a LOPD O caderno recolle aspectos básicos da xestión e aplicación da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal nas empresas.  Explícanse de forma sinxela os principais aspectos que regula a norma ademais de presentar modelos tipo para algunha das accións que se deben realizar.
Manuais de Xestión Empresarial Los cuatro CEEI que forman la Red CEEI Comunidad Valenciana han publicado, con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), más de 50 Manuales de Gestión Empresarial, con el objetivo de facilitar, de forma sencilla y con el apoyo de ejemplos prácticos, los conocimientos básicos del management que todo el emprendedor y empresario necesita para gestionar y dirigir su empresa.