Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Diagnostica a túa idea de negocio

Recoméndase responder espontaneamente, coa maior obxectividade e sinceridade posibles. As primeiras reaccións son as que dan resultados máis acertados.

Os resultados obtidos serviranlle para reflexionar sobre o seu perfil empresarial, podendo identificar os seus puntos fortes e aqueles que requiren dun desenvolvemento para a mellora do seu potencial como emprendedor á hora de afrontar a creación dun establecemento.


Ten notas escritas onde explica e detalla o seu proxecto empresarial?

NON

Empezar a actividade e ter ganancias, non é o mesmo está de acordo?

NON

Cada negocio ten un momento e un lugar oportuno. Tivo en conta esta afirmación?

NON

Está realmente seguro de que ha *llegao o momento adecuado para levar a cabo a súa idea de negocio?

NON

É a idea nova?

NON

A idea responde á súa necesidade que ten posibilidades reais de ter demanda? Identificáronse as necesidades que o novo proxecto vai satisfacer aos potenciais clientes?

NON

Dispón de suficiente financiamento para cubrir a etapa de inicio da súa idea de negocio? (6 primeiros meses)

NON

Realizou algún tipo de estimación das necesidades financeiras para o investimento necesario ao comezo do negocio, así como o cálculo dos posibles beneficios a obter?

NON

Estableceu algún contacto, solicitado algunha opinión, que lle reafirmou no seu convencemento en canto ao futuro do seu proxecto?

NON

Valora a reacción dos demais ante a súa idea?

NON

Se unha persoa próxima propuxéselle investir nun proxecto idéntico ao que se está expondo, faríao sen dubidalo?

NON

Coñece con profundidade o produto e/ou servizo que vai ser a base do seu negocio? Definiu as características?

NON

Á hora de desenvolver a súa idea, tivo en conta a información transmitida polos futuros provedores?

NON

Parécelle importante facer un Plan de Negocio e Viabilidade?

NON