Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Mesas Locais de Comercio

 


As MESAS LOCAIS DE COMERCIO foron creadas e reguladas pola Lei 13/2010, de comercio interior de Galicia, o seu artigo 21, establece:

1. En cada municipio existirá unha Mesa Local do Comercio, que actuará como órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a Administración local e os axentes representativos do sector comercial.

A correspondente deputación provincial asumirá as funcions da Administración local na Mesa Local do Comercio naqueles  municipios que non conten cun número mínimo de vinte comercios retallistas ou cando non existan asociacions de comerciantes.

2. Formarán parte da Mesa Local do Comercio unha persoa representante de cada unha das asociacions locais de persoas comerciantes e de persoas consumidoras existentes no respectivo municipio e igual número de representantes da Administración local, así como unha persoa representante da Administración autonómica, esta última con carácter voluntario. exercerá a secretaría a persona designada ao efecto pola Administración local, que asistirá á Mesa Local do Comercio con voz pero sen voto.

Poderán formar parte das mesas locais das grandes cidades de Galicia, ademáis das persoas anteriores, unha persona representante das federacions de asociacions de comerciantes máis representativas da correspondente provincia e unha persoa representante da cámara oficial de comercio da correspondente demarcación. Neste suposto,  incrementarase o número de representantes da Administración local ata igualar o número de representantes do sector comercial presentes na correspondente mesa local.

3. A Mesa Local do Comercio reunirase como mínimo unha vez ao ano, correspondendo a súa convocatoria ao correspondente concello. Transcorrido un ano sen que teña sido convocada a Mesa Local do Comercio, esta poderá ser convocada pola Administración autonómica.

 

A lei crea e define as mesas locais de comercio  como un lugar de encontro, un foro de debate e participación onde terán voz e voto o comercio de proximidade, os consumidores e o propio concello.

 

Nas grandes cidades, ademáis dos anteriores, participarán nas mesas locais, as federacions de asociacións de comerciantes máis representativas da  correspondente provincia así como a cámara oficial de comercio da correspondente demarcación.

A súa existencia radica na necesidade dunha coordinación entre a administración, os comerciantes e os consumidores no deseño e execución das políticas comerciais que  lles afectan.

 

DESENVOLVEMENTO REGULAMENTARIO: PROXECTO DE DECRETO POLO  QUE SE REGULAN AS MESAS LOCAIS DO COMERCIO


O Decreto ten como obxecto regular os obxectivos, as funcions, a composición, o funcionamiento e a constitución das Mesas Locais

 

OBXECTIVOS

Segúndo o disposto no mesmo, son OBXECTIVOS das Mesas Locais do Comercio:

  • Acadar un maior dinamismo e modernización do comercio
  • Erixirse en foro de debate plural e eficaz
  • Actuar como órgano consultivo e de coordinación local co obxectivo de consensuar as políticas municipais para a promoción da actividade comercial do municipio.
  •  

FUNCIONS

Así, entre as FUNCIÓNS destas Mesas Locais de Comercio,  destacamos:

  • Informar das campañas de promoción do comercio que se desensenvolvan con fondos públicos.
  • Elaborar informes para a realización de feiras de oportunidades organizadas polas persoas comerciantes.
  • Actuar como órgano consultivo do concello en todas as cuestións que afecten ao comercio do municipio.
  • Propoñer ao concello cantas medidas, iniciativas e propostas considere conveniente para o desenvolvemento e  mellora do sector.
  • Ser oída na elaboración de plans de tráfico e de ordenación urbana.
  • Informar en todos aqueles asuntos que, pola súa relevancia para o comercio, lle sexa solicitado pola conselleria competente na materia.

 

CONSTITUCIÓN

As mesas locais do comercio constituiránse en todos aqueles concellos que teñan un número mínimo de 20 comercios minoristas ou dispoña de asociacións de comerciantes.

En cada deputación provincial constituiráse unha Mesa Local de comercio que asumirá as funcións da administración local nas mesas locais de comercio naqueles concellos que non conten cun mínimo de 20 comercios minoristas ou cando non existan asociacións de comerciantes.

 

COMPOSICIÓN

A composición das Mesas Locais de Comercio tenderá a acadar a participación equilibrada de homes e mulleres.

A Mesa Local do Comercio dos concellos que conten cun número mínimo de vinte comercios retallistas ou con asociacións de comerciantes estará composta por:

a) O/a presidente/a, ou a persoa en quen delegue, de cada unha das asociacións locais de persoas comerciantes que representen a todos os sectores comerciales no seu conxunto.

b) Unha persoa representante das asociacións locais de persoas consumidoras.

c) O número de representantes da Administración local que sexa necesario para igualar a representación municipal coa das asociacións de persoas comerciantes e consumidoras, entre os que figurará o Alcalde ou persoa en quen delegue, que exercerá as funcións de Presidente da Mesa Local de Comercio.

d) Unha persoa representante da Administración autonómica, que será designada con carácter voluntario pola consellería competente en materia de comercio.

e) Secretaría: actuará como secretario/a a persoa designada para o efecto polo concello,  con voz pero sen voto.

No caso de concellos que non teñan asociacións de persoas comerciantes e que conten cun mínimo de vinte establecementos comerciais, o concello convocará ás persoas titulares deles a unha asemblea para elixiren a súa representación.

 No suposto de que non existan asociacións de persoas consumidoras, o concello convocará a unha persoa representante dunha asociación ou federación de consumidores de carácter provincial ou autonómico.

Poderán formar parte das mesas locais das grandes cidades de Galicia, ademáis das persoas anteriores, unha persoa representante das federacións de asociacións de comerciantes máis representativas da correspondente provincia e unha persoa representante da cámara oficial de comercio da correspondente demarcación. Neste suposto, incrementarase o número de representantes do concello ata igualar as representacións do sector comercial na correspondente mesa local.

Naqueles concellos nos que existan máis de sete asociacións de persoas comerciantes, formarán parte da mesa local de comercio:

a) Un representante de cada unha das asociacións de comerciantes que teñan a consideración de centro comercial aberto, segundo a dirección xeral competente en materia de comercio, por cumprir os requisitos establecidos na disposición adicional única do presente Decreto.

b) As asociacións de vendedores e/ou vendedoras das prazas de abastos, cuxo ámbito de actuación se desenvolva no respectivo concello.

c) As restantes vogalías de comerciantes da Mesa Local de Comercio, ata completar o número de sete serán cubertas  por asociacións  exclusivamente de comerciantes dos barrios ou distritos da cidade que non estén representados polos vogais recollidos nas letras a e b do presente apartado.  De ser o caso de existir máis asociacións de comerciantes que vogalías a cubrir realizaranse sorteos por barrios ou distritos ata cubrir as sete vogalías da Mesa Local de Comercio co fin de establecer  unha alternancia na rotación que permita a participación de todas as asociacións de comerciantes e a representación de todos os barrios.

 

En calquera outro supostos diferente dos anteriores, resolverase por sorteo a cobertura de postos da mesa local de comercio.

No casos de que existan máis dunha asociación local de consumidores e usuarios, realizarase un sorteo no que se determine a rotación e alternancia na mesa local de comercio procurando a participación de todas as asociacións locais de consumidores. 

 

SITUACIÓN ACTUAL

Na actualidade, o artigo 21  resulta de aplicación nos 315 concellos de Galicia, dos cales  168  constituiron mesa local de comercio por ter asociación de comerciantes ou por contar con máis de 20 comercios.

A Deputación Provincial da correspondente provincia asumiu as funcións da  Mesa Local de Comercio naqueles concellos que ou ben non contan con asociación de comerciantes ou non disponen de 20 comercios. Na actualidade as Mesas locais de Comercio das Deputacións Provinciais xa están en funcionamento e representan a 147 concellos

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademáis da sesión constitutiva, o 14% dos  concellos celebraron xa unha segunda e incluso unha terceira reunión da mesa local de comercio. En total se celebraron 195 reunións das mesas locais de comercio dende a entrada en vigor da nova norma. 

 

En relación ás mesas locais de comercio, sinalar por último que para os efectos de desenvolver o disposto no artigo 21 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, con data 30 de setembro de 2011 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 183/2011, do 15 de setembro, polo que se regulan as Mesas Locais de Comercio.

 

 

[1]

Mesas locais de comercio da provincia da Coruña

Mesas locais de comercio da provincia de Lugo

Mesas locais de comercio da provincia de Ourense

Mesas locais de comercio da provincia de  Pontevedra

 

 

 

MESAS LOCAIS DA

PROVINCIA DA CORUÑA

Abegondo

Ames

Arteixo

Arzúa

Bergondo

Betanzos

Boiro

Cabanas

Camariñas

Cambre

Carballo

Cariño

Carnota
Carral

Cedeira

Cee

Cerceda

Coristanco

Coruña, A

Culleredo

Curtis

Ferrol

Laracha

Laxe

Malpica de Bergantiños

Melides

Miño

Mugardos

Muros

Muxía

Narón

Neda

Negreira

Noia

Oleiros

Ordes

Oroso

Ortigueira

Padrón

Ponteceso

Pontedeume

Pontes de García Rodríguez, As

Porto do Son
Rianxo

Ribeira

Sada

Santa comba

Santiago de Compostela

Sobrados dos Monxes

Teo

Val do Dubra

Vimianzo

 

Subir

 

 

MESAS LOCAIS DA PROVINCIA

DE LUGO

Antas de Ulla

Begonte

Burela

Castroverde

Cervo

Chantada

Cospeito

Fonsagrada (A)

Foz

Guitiriz

Láncara

Lourenzá

Lugo

Meira

Mondoñedo

Monforte de Lemos

Monterroso

Palas de Rei

Páramo, O

Pedrafita do Cebreiro

Pontenova, A

Rábbade

Ribadeo

Samos

Sarria

Saviñao, O

Taoada

Vicedo (O)
Vilalba
Viveiro

Xove

 

Subir

 

 

MESAS LOCAIS DA PROVINCIA

DE OURENSE

Allariz

Barbadás

Barco de Valdeooras, O

Carballiño, O

Castro Caldelas

Celanova

Maceda

Maside

Ourense

Pobra de Trives

Ramirás

Ribadavia

Rúa, A

San Cibrao das Viñas

San Cristovo de Cea

Veiga, A

Verín

Viana do Bolo

Vilamartín de Valdeorras

Xinzo de Limia

 

Subir

 

 

MESAS LOCAIS DA PROVINCIA

DE PONTEVEDRA

Agolada

Arbo

Baiona

Bueu

Caldas de Reis

Cambados

Campo Lameiro

Cangas do Morrazo

Cañiza, A

Catoira

Cerdedo

Cotobade

Crecente

Cuntis

Estrada, A

Forcarei

Gondomar

Grove, O

Guarda, A

Illa de Arous

 Lalín

Marín

Meaño

Meis

Moaña

Mondariz

Moraza

Mos

Neves, As

Nigrán

Oia

Pazós de Borbén

Poio

Ponte Caldelas

Ponteareas

Pontecesures

Pontevedra

Porriño, O

Redondela

Ribadumia

Rodeiro

Rosal, O

Salceda de Caselas

Salvaterra do Miño

Sanxenxo

Silleda

Soutomaior

Tomiño

Tui

Valga

Vigo

Vila de Cruces

Vilagarcía de Arousa

 Vilanova de Arousa

 

Subir

 


 

[1]Nestes supostos, a correspondente deputación provincial asumirá as funcións da mesa local de comercio.

 


 

Os restantes concellos (91) dispoñen dun prazo de 1 ano dende a entrada en vigor da lei . Así, todas aquelas que non se constitúan antes do 18 de xaneiro de 2012, serán constituidas pola Xunta de Galicia de oficio en aplicación da lei.