Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Observatorio do Comercio de Galicia

 

A Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, establece a creación do O Observatorio do Comercio de Galicia, como un órgano asesor, consultivo, de estudo e formación en materia de comercio, adscrito á dirección xeral competente en materia de comercio, cuxa organización e funcionamento se establecerán regulamentariamente, que ten atribuídas as seguintes función:

1. Producir e xestionar os coñecementos propios en materia de comercio a través da análise da información recibida, da elaboración de informes e estudos propios e mais do deseño de instrumentos de observación sectorial e espacial da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Elaborar plans estratéxicos para a modernización, a dinamización e o fortalecemento do tecido comercial galego.

3. Xestionar o depósito de coñecementos en materia de comercio, recompilando a información xerada por outras instancias públicas ou privadas, mediante a adecuada organización dos dispositivos de conexión e seguimento destas.

4. Difundir e divulgar o coñecemento en materia de comercio a través de actividades formativas programadas, como cursos, seminarios, mesas redondas e demais iniciativas análogas, así como da elaboración e a difusión de publicacións, tanto en soporte de papel coma electrónicas.

5. Promover a participación da sociedade na mellora e no desenvolvemento da actividade comercial en Galicia.