Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Pagamento único

 

En que consiste?

É unha medida para fomentar e facilitar iniciativas de emprego por conta propia, a través do abono do valor actual (ou parte del)/del) do importe da prestación por desemprego de nivel contributivo aos beneficiarios de prestacións que queren desenvolver unha nova actividade como traballadores autónomos ou que pretenden incorporarse, de forma estable, como socios traballadores ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais, constituídas, ou non.

 

Normativa

 • REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de xuño (B.Ou.E. 2-07-1985), polo que seregula o abono da prestación por desemprego na súa modalidade de pagamentoúnico polo valor actual do seu importe, como medida de fomento do emprego.

 

Requisitos para poder solicitalo

a.      Ser beneficiario dunha prestación contributiva por desemprego e ter pendente de recibir, a data de solicitude polo menos, tres mensualidades.

b.      Non facer uso deste dereito, en calquera das súas modalidades, no catro anos inmediatamente anteriores.

c.       Que a actividade que pretende realizar sexa como traballador autónomo, dándose de alta como tal na Seguridade Social, ou acreditar a incorporación como socio traballador a unha cooperativa de traballo asociado ou sociedade laboral, de nova creación ou en funcionamento, de forma estable. A partir do Real Decreto 1300/2009, de 31 de xullo, Os beneficiarios de prestacións por desemprego poderán incorporarse, de forma estable, como socios traballadores ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais, aínda que mantivesen un vínculo contractual previo coas devanditas sociedades, independentemente da súa duración, sempre que cumpran os requisitos exixidos con carácter xeral.

d.      Acreditar un grao de minusvalía igual ou superior ao 33 por 100 cando vaia a realizar unha actividade como traballador autónomo, se é o caso.

e.      Non iniciar a actividade con anterioridade á solicitude da capitalización de prestacións.

 

Modalidades

a.     TRABALLADORES/AS AUTÓNOMOS/AS

O Servizo Público de Emprego Estatal poderá abonarlle dunha soa vez o importe que xustifique como investimento necesario para iniciar a actividade ou negocio, co límite máximo do 60 % da contía da prestación contributiva pendente por percibir calculada en días completos. Se a cantidade que se xustifica como investimento necesario non supera o 60 por cento do importe da prestación pendente, abonarase no pagamento único a cantidade que corresponde ao investimento que se xustifica, e se supera o 60% da prestación pendente, abonarase no pagamento único o referido límite do 60

Devandito límite elévase ao 80 % para homes cunha idade de até 30 anos e mulleres até 35, ambos inclusive, na data de solicitude do pagamento único, sempre que se solicite entre o 20 de agosto de 2009 e o 31 de decembro de 2010 (Real Decreto 1300/2009, de 31 de xullo, de medidas urxentes de emprego destinadas aos traballadores autónomos e ás cooperativas e sociedades laborais).

Os anteriores límites non afectan á contía que poden obter os traballadores que acrediten unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33% e pretendan iniciar unha actividade por conta propia, que poden solicitar o 100%.

No mesmo acto da solicitude poderá pedirse o abono do resto (40% ou no seu caso 20%) para subvención de cotas de Seguridade Social. A contía da subvención corresponde ao importe da achega do traballador como autónomo a calquera réxime do sistema de Seguridade Social do mes de inicio da actividade. Non son obxecto de subvención, acolléndose a esta medida de fomento de emprego, as cotas ingresadas a Colexios Profesionais ou a Mutualidades de Previsión Social, por tratarse de sistemas alternativos ao sistema público de Seguridade Social.

 

 

b.     SOCIOS/AS DE SOCIEDADES LABORAIS Ou COOPERATIVAS

No caso de que un traballador beneficiario de prestación contributiva por desemprego pretenda incorporarse como socio laboral a unha cooperativa ou sociedade laboral, de nova creación ou en funcionamento, poderá obter o abono da prestación dunha soa vez (100%) polo importe que corresponda á achega establecida con carácter xeral en cada cooperativa e á cota de ingreso, ou ao da adquisición de accións ou participacións do capital social nunha sociedade laboral, en ambos os casos no necesario para acceder á condición de socio.

Se o importe que destina á compra de accións ou participacións do capital social fose inferior ao da contía da súa prestación, pode solicitar que o importe restante abóneselle en pagamentos mensuais para financiar o custo das cotas da Seguridade Social durante o desenvolvemento da súa actividade

Abonarase como pagamento único a contía indicada con cargo á prestación pendente de percibir, calculada en días completos, á que se aplicará o importe relativo ao interese legal do diñeiro: o 5,50 % até o 31 de decembro de 2009.

Ademais, se non se capitaliza pola modalidade de abono nun só pagamento a totalidade da prestación, no mesmo acto da solicitude poderá solicitar que a Entidade Xestora abone o importe da prestación por desemprego de nivel contributivo restante para subvencionar a cotización á Seguridade Social correspondente á actividade que se inicia.

A contía da subvención será fixa e equivalente ao importe da achega íntegra do traballador á Seguridade Social ao comezo da actividade subvencionada, calculada en días completos de prestación. Sobre o importe da subvención de cotas non procede aplicar desconto algún en concepto de interese legal do diñeiro.

O dereito a subvención de cotas mantense até esgotar a contía da prestación por desemprego, sempre que o traballador permaneza na actividade.

 

 

c.      PARA AMBOS OS CASOS

Posibilidade de solicitude do 100% con cargo ás cotas de Seguridade Social en ambos os casos anteriores.

 

Como efectuar a solicitude

 • Efectuarase na Oficina de Emprego ou Dirección Provincial da Entidade Xestora, a Oficina do Servizo Público de Emprego ou Dirección Provincial da Entidade Xestora correspondente.
 • Poderase presentar conxuntamente coa solicitude da prestación contributiva por desemprego ou en calquera momento posterior, sempre que teña pendente de percibir, polo menos, tres mensualidades, e non se iniciou a actividade.
 • Se non se capitaliza pola modalidade de abono nun só pagamento a totalidade da prestación, no mesmo acto da solicitude poderá pedirse o abono do resto para subvención de cotas de Seguridade Social.
 • De non facerse así, o traballador non poderá solicitar con posterioridade este abono. Así mesmo, se o traballador só solicita a subvención de cotas de Seguridade Social, non poderá acceder con posterioridade á capitalización en pagamento único da prestación pendente de percibir.
 • En caso de impugnar ante a xurisdición social o cesamento da relación laboral orixe da prestación por desemprego cuxa capitalización preténdese, a solicitude de pagamento único deberá ser posterior á resolución do procedemento correspondente

Documentación  a achegar

 

a.      No caso de traballadores/as autónomos/as:

 • MEMORIA EXPLICATIVA do proxecto da actividade a desenvolver e o investimento necesario para o seu inicio, así como canta documentación acredite a súa viabilidade (Ver I INSTRUCIÓNS ). En caso de solicitar exclusivamente a subvención de cotas non será necesario que a memoria reflectir datos sobre o investimento.
 • Se é un traballador discapacitado, certificación expedida polo IMSERSO ou órgano competente das Comunidades Autónomas que acredite un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

b.                  No caso de incorporación a cooperativas ou a sociedades laborais xa constituídas:

 

 • IMPRESO DE SOLICITUDE
 • Certificado de solicitar o seu ingreso na mesma, indicando as condicións de traballo como socio de carácter estable, se se fixa ou non período de proba e a súa duración, así como o importe da achega obrigatoria, no seu caso a achega voluntaria, e/ou cota de ingreso (este último dato non será necesario se se solicita exclusivamente a subvención de cotas á seguridade Social).
 • Se parte da cantidade obtida destínase a financiar a achega voluntaria, compromiso do solicitante de que dita achega permanecerá na cooperativa o mesmo tempo que a obrigatoria, ou o mesmo tempo durante o que percibise prestación por desemprego na modalidade ordinaria de abono mensual.

 

 

c.                   No caso de constitución de cooperativas ou a sociedades laborais de nova creación:

 • Proxecto de escritura pública de constitución e dos estatutos.
 • IMPRESO DE SOLICITUDE
 • MEMORIA EXPLICATIVA do proxecto do investimento a realizar e actividade a desenvolver, así como canta documentación acredite a súa viabilidade. (Ver INSTRUCIÓNS )
 • Se parte da cantidade obtida destínase a financiar a achega voluntaria, compromiso do solicitante de que dita achega permanecerá na cooperativa o mesmo tempo que a obrigatoria, ou o mesmo tempo durante o que percibise prestación por desemprego na modalidade ordinaria de abono mensual.

 

Obrigacións dos/as  beneficiarios/as.

 • Percibido o importe da prestación, iniciar a actividade laboral no prazo máximo dun mes.
 • Presentar ante a Entidade Xestora a documentación acreditativa do inicio da actividade.
 • Destinar a cantidade percibida á achega social obrigatoria, no caso de cooperativas ou sociedades laborais, ou ao investimento necesario para desenvolver a actividade, no caso de traballadores autónomos con ou sen discapacidade.Hai que ter en conta que a cantidade concedida dependerá fundamentalmente do investimento a realizar. Con posterioridade poden exixir a acreditación dos gastos coas facturascorrespondentes. Se non se fai, a Entidade Xestora reclamará a devolución do diñeiro
 • Os traballadores que perciban a súa prestación nesta modalidade de pagamento único, non poderán volver percibir prestación por desemprego ata que non transcorra un tempo igual ao que capitalizou as prestacións, nin solicitar unha nova capitalización mentres non transcorran, polo menos, catro anos.
 • Se o beneficiario non iniciase a actividade e/ou non xustificase a afectación do importe abonado nos prazos indicados, a Entidade Xestora procederá á reclamación a mesma como prestación indebidamente percibida, quedando obrigado o traballador ao seu reintegro.
 • A percepción da prestación polo seu valor actual será compatible con outras axudas que para a promoción do traballo autónomo ou a constitución ou integración en cooperativas ou sociedades laborais puidesen obterse

 

Normativa de aplicación:

 • Artigo 228.3 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social
 • Disposición transitoria cuarta da Lei 45/2002, de 12 de decembro, de medidas urxentes para a reforma do sistema de protección por desemprego e mellora da ocupabilidad, modificada posteriormente pola disposición final terceira da Lei 36/2003, de 11 de novembro, de medidas de reforma económica,
 • Real Decreto 1413/2005, de 25 de novembro
 • Real Decreto 1975/2008, de 28 de novembro.
 • Real Decreto 1300/2009

 

Preguntas frecuentes

Desde aquí pode acceder a unha serie de PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES relativas á solicitude do pagamento único