Xunta de Galicia
Vostede está aquí:

Rexistro de nome comercial

 

 

1.- Antes de solicitar un Nome comercial

  • Convén asegurarse de que non se atopa inscrito con anterioridade para evitar gastos e trámites innecesarios. Para iso pode consultar, se se trata dunha denominación, o localizador de marcas da páxina Web da Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) e efectuar a procura correspondente. Se como resultado da procura localiza un rexistro anterior de denominación idéntica á que vostede pretende inscribir e destinado a distinguir produtos idénticos ou similares deberá ter en conta que, se o titular anterior se opón, a súa solicitude pode ser denegada.
  • Se non localizase un signo idéntico recoméndaselle que encargue unha procura de solicitudes ou dereitos anteriores por semellanza fonética (IR A MAIS INFORMACIÓN), xa que o localizador de marcas non realiza este tipo de procuras e os titulares de signos anteriores semellantes poden así mesmo se opón á súa solicitude. Trátase dun servizo que se realiza pola OEPM previo pagamento dunha taxa

2.- Solicitude dun Nome Comercial

3.- Durante a solicitude dun Nome Comercial

  • Pode seguir a súa tramitación administrativa por Internet a través da páxina web deste Organismo en "bases de datos" e "situación de expedientes".
  • Calquera incidente que se aprecie na tramitación da súa solicitude que imposibilite o rexistro comunicaráselle á dirección que designase dándoselle a oportunidade de remover os obstáculos que se detectaron (requisitos, data presentación, requisitos de forma, prohibicións absolutas e relativas). Así mesmo comunicaráselle a expedición do seu título de rexistro para que poida retiralo.
  • Así mesmo debe ter presente que a OEPM  efectúa de oficio unha procura informática referida a cada solicitude de marcas ou nomes comerciais aos efectos de detectar posibles situacións de incompatibilidade rexistral coas marcas anteriores. A OEPM informaralle -a partir da presentación da súa solicitude e durante a vixencia da súa marca- nos supostos nos que esta procura detectase algunha solicitude posterior que puidese afectar os seus dereitos, coa finalidade de que, se o estima conveniente, poida oporse ao rexistro da marca solicitada.

4.- Unha vez solicitado un Nome comercial

  • Calquera incidente que se aprecie na tramitación da súa solicitude que imposibilite o rexistro comunicaráselle á dirección asignada dándolle a oportunidade de remover os obstáculos detectados (requisitos, data presentación, requisitos de forma, prohibicións absolutas e relativas). Así mesmo comunicaráselle a expedición do seu título de rexistro para que poida retiralo.
  • Así mesmo debe ter presente que a OEPM efectúa de oficio unha procura informática referida a cada solicitude de marcas ou nomes comerciais aos efectos de detectar posibles situacións de incompatibilidade rexistral coas marcas anteriores. A OEPM informaralle -a partir da presentación da súa solicitude e durante a vixencia da súa marca- nos supostos nos que esta procura detectase algunha solicitude posterior que afectara seus dereitos, coa finalidade de que, se o estima conveniente, poida oporse ao rexistro da marca solicitada.